7 nov. 2016

ES HORA COMPANYS/ES / ES HORA COMPAÑEROS/AS


Finalitzada la primera part del procés congressual del PSC, s'inicia la no menys important elecció i constitució de les noves executives de federacions territorials i de les seves corresponents agrupacions, així com de l'elecció dels membres del Consell Nacional.

En el cas de la federació a la qual pertanyo, la Federació del Barcelonès Nord (Badalona, ​​Sta. Coloma, Montgat i Tiana) s'obre una nova oportunitat de posar de comú un programa col·lectiu que doni resposta a les noves i velles necessitats del territori.

En un moment en què Barcelona apunta cap a una expansió cap al nord amb tota l'empenta impulsada des d'una ciutat tan dinàmica i important per al nostre desenvolupament, no ens podem convertir en mers observadors o simples i amables col·laboradors.

Ja en el període corresponent a la preparació i desenvolupament dels Jocs olímpics vam haver de mantenir una posició lleial però ferma que va permetre que l'impuls i benefici d'aquest esdeveniment també arribés fins a les nostres ciutats.

Ara ens trobem en un moment similar, que encara i no està referit a cap esdeveniment concret, si que ens afectarà en el següent procés de desenvolupament econòmic i urbanístic.
S'han començat a posar les primeres pedres d'aquest procés amb les línies traçades des del Pla Estratègic del Besòs que s'aventura com l'espai des d'on s’han d’elaborar i consensuar els plans específics a desenvolupar a la zona.

Algú dirà que té a veure tot això amb els processos interns del PSC, i jo dic que molt. És molt important que els socialistes tenim l'obligació de posar en comú les nostres propostes perquè la força que es desprengui d'elles sigui determinant en les decisions a prendre en els propers anys. La nostra majoritària presència a Sta. Coloma, St.Adrià i Tiana i la ferma voluntat de recuperar la confiança dels ciutadans a Badalona i Montgat fa que la posició del PSC sigui la més important, i és per això tenim l'obligació d'aportar propostes clares, col·lectives i consensuades.

Aquest és l'esperit que s'ha de veure reflectit en el contingut humà i programàtic de l'organització amb la qual ens anem a dotar. Necessitem per tant, lleialtat, cohesió, i suma de recursos perquè puguem ser referència en aquest territori.

Hem de tenir en compte també, la necessitat de compartir estratègies amb els companys i companyes de les zones més pròximes, tant de districtes de Barcelona com municipis de les comarques del Vallès Occidental i Oriental i del Maresme, sense perdre de vista la nostra pertinença a la comarca del Barcelonès i de l'Àrea Metropolitana de Barcelona. Evidentment també acostant posicions amb les forces polítiques progressistes presents a les nostres institucions y el moviment associatiu de les nostres Ciutats.

Europa, més tard o més d'hora llançarà un pla de xoc per impulsar el desenvolupament de zones com la nostra, i hem de tenir llestos els projectes més ambiciosos, per sens dubte anem a comptar amb el suport de les universitats que conviuen amb nosaltres, i del conjunt de ciutadans i ciutadanes que són el nostre principal patrimoni.

_____________________________________________________________________________

Finalizada la primera parte del proceso congresual del PSC, se inicia la no menos importante elección y constitución de las nuevas ejecutivas de federaciones territoriales y de sus correspondientes agrupaciones, así como de la elección de los miembros del Consell Nacional.

En el caso de la federación a la que pertenezco, la Federación del Barcelonés Nord (Badalona, Sta Coloma, Montgat y Tiana) se abre una nueva oportunidad de poner de común  un programa colectivo que dé respuesta a las nuevas y viejas necesidades del territorio.

En un momento en que Barcelona apunta hacia una expansión hacia el norte con todo el empuje  impulsado desde una ciudad tan dinámica e importante para nuestro desarrollo, no nos podemos convertir en meros observadores o simples y amables colaboradores.

Ya en el período correspondiente a la preparación y desarrollo de los Juegos olímpicos tuvimos que mantener una posición leal pero firme que permitió que el impulso y beneficio de ese acontecimiento también llegará hasta nuestras ciudades.

Ahora nos encontramos en un momento similar, que aunque no está referido a ningún evento concreto, si que nos va a afectar en el siguiente proceso de desarrollo económico y urbanístico.
Se han empezado a poner las primeras piedras de ese proceso con las líneas trazadas desde el Plan Estratégico del Besós  que se aventura como el espacio desde donde se van a elaborar y consensuar los planes específicos a desarrollar en la zona.  

Alguien dirá que tiene que ver todo esto con los procesos internos del PSC, y yo digo que mucho. Es muy importante que los socialistas tenemos la obligación de poner en común nuestras propuestas para que la fuerza que se desprenda de ellas sea determinante en las decisiones a tomar en los próximos años. Nuestra mayoritaria presencia en Sta. Coloma, St.Adriá y Tiana y la firme voluntad de recuperar la confianza de los ciudadanos en Badalona y Montgat  hace que la posición del PSC sea la más importante, y por ello tenemos la obligación de aportar propuestas claras, colectivas y consensuadas.

Este es el espíritu que ha de verse reflejado en el contenido humano y programático de la organización con la que nos vamos a dotar. Necesitamos por tanto, lealtad, cohesión, y suma de recursos para que podamos ser referencia en este territorio.

Hemos de tener en cuenta también, la necesidad de compartir estrategias con los compañeros y compañeras de las zonas más próximas, tanto de distritos de Barcelona como municipios de las comarcas del Vallés Occidental y Oriental y del Maresme, sin perder de vista nuestra pertenencia a la comarca del Barcelonés y del Área Metropolitana de Barcelona . Evidentmente también acercando posiciones con las fuerzas políticas progresistas presentes y en  nuestras instituciones y el movimiento asociativo de nuestras ciudades.

Europa, más tarde o más temprano lanzará un plan de choque para impulsar el desarrollo de zonas como la nuestra, y hemos de tener listos los proyectos más ambiciosos, para sin duda vamos a contar con el apoyo de las Universidades que conviven con nosotros, y del conjunto de ciudadanos y ciudadanas que son nuestro principal

No hay comentarios: